PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY


Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Účelom vydania tohto prepravného poriadku  je popis rozsahu  činností pri zabezpečovaní činnosti spoločnosti a stanovenie právomocí a zodpovedností pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo fyzickými osobami zúčastnenými na preprave, stanovenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave veci podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka a jej obsahu. Neupravuje ceny a cenové podmienky. Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu vozových  a kusových zásielok paletovaného tovaru, sypkých materiálov a ostatných materiálov, ktoré nie sú vylúčené z prepravy podľa ďalších ustanovení. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, skaziteľných potravín,  nebezpečných vecí, nebezpečných odpadov, tekutých materiálov pre cestnú dopravu vykonávanú v rámci kombinovanej dopravy.
 2. Dopravcom je PETAVER, s.r.o., Bajzova 3251/41, 010 01 Žilina v zmysle § 4 Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
 3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave.
 4. Prepravnou povinnosťou dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

 

Článok 2

Rozsah, charakter a druhy prepráv cestnej nákladnej dopravy

 1. Dopravca vykonáva len vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu.
 2. Charakter vykonávanej cestnej nákladnej dopravy:
 3. a)     celovozové zásielky
 4. b)    paletové zásielky
 5. c)     sypké substráty
 6. d)   ostatné materiály
 7. Za celovozovú zásielku sa považuje zásielka prepravená jednému odosielateľovi jednou    jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná hmotnosť vozidla alebo bez ohľadu na hmotnosť           nákladu, maximálne však do povolenej celkovej hmotnosti vozidla, ak:
 8. a)     je ňou využitá ložná plocha vozidla
 9. b)    sa preprava koná osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s odosielateľom zásielky alebo preto, že to vyžaduje povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote.
 10. c)     ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach.

O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy , ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil zásielku         na iné vozidlo.

 1. Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku:
 2. a)     preprava sypkých substrátov (štrk, piesok, kamenivo, a pod.),
 3. b)    preprava drevnej guľatiny,

 

 1. c)     preprava iných druhov tovaru na základe objednávok prepravcu (asfaltová zmes, betónová zmes, a pod.)

Článok 3

Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

 1. Prepravca si u dopravcu prepravu objednáva. Objednávku môže uplatniť písomne, ústne, mailom alebo telefonicky. Ústnu alebo telefonickú objednávku je potrebné na vyzvanie potvrdiť písomne. Objednávka – zmluva o preprave vecí sa nepoužíva v prípadoch, ak má dopravca so zákazníkom uzatvorenú rámcovú zmluvu o preprave vecí alebo ak to zákazník vylúčil z dôvodu používania jeho vlastného objednávkového systému.
 2. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, aby mohla po prijatí plniť funkciu zmluvy o preprave vecí, najmä
 3. a)     označenie strán (prepravca a dopravca), presné adresy, telefón príp. e-mail,
 4. b)    opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a obal), spôsob nakládky a vykládky,
 5. c)     určenie času (čas nakládky, čas vykládky), miesto odoslania, miesto určenia, príp. aj žiadanú trasu dopravnej cesty,
 6. d)    odplatu za vykonanú prepravu.
 7. K uzavretiu zmluvy o preprave dochádza okamžikom potvrdenia objednávky prepravcu    dopravcom. Objednávka je záväzná pre prepravcu, aj keď je dohodnutá telefonicky a             potvrdená dopravcom telefonicky. V prípade zrušenia objednávky zo strany prepravcu po pristavení vozidla na nakládku má dopravca nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého   zisku. Náhrada škody sa vypočíta ako počet vykázaných km od výjazdu vozidla zo          stanovišťa po miesto nakládky a spať vynásobený sadzbou za 1 km podľa cenníka platného             ku dňu prepravy.
 8. Zmluvou o  preprave veci  sa dopravca zaväzuje objednávateľovi, že vykoná prepravu za   dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto poriadkom. Odosielateľ sa         dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a          že zaplatí prepravné.
 9. Vykonaním prepravy a ostatných úkonov až do miesta určenia uskutočnených na splnenie            zmluvy o preprave veci dopravcovi prislúcha prepravné. Výška prepravného a doba      splatnosti sa dohodne záznamom v potvrdenej objednávke, t.j. zmluve o preprave veci.    Obdobne sa dohodne aj forma úhrady. Okrem prepravného dopravca počíta hotové výdavky             potrebné na uskutočnenie prepravy zásielky až do miesta určenia alebo vynaložené z príkazu          alebo v záujme odosielateľa alebo ním poverenej osoby.

V prípade omeškania úhrad podľa dohodnutej splatnosti zmluvných strán platí povinná   strana úroky z omeškania vo výške 0, 05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 1. Odosielateľ zásielky a dopravca sa môžu dohodnúť, či prepravné vyplatí odosielateľ        zásielky celkom alebo čiastočne, alebo či prepravné uhradí prijímateľ zásielky.

Ak prepravné má uhradiť prijímateľ zásielky, ale úhradu odmietne, je povinný zaplatiť    prepravné odosielateľ zásielky. V takom prípade môže odovzdať zásielku prijímateľovi len        so súhlasom odosielateľa.

Zmluvou o preprave veci dopravca môže byť zaviazaný, že zásielku počas prepravy          sprevádza nákladný  list.

 

Článok 4

Práva a povinnosti odosielateľa

 1. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia popisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo okrem iného za následok zatajenie nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky.Zmluva o preprave veci obsahom a náležitosťami vychádza z príslušných ustanovení § 765 až § 773 Občianskeho zákonníka, § 261 a nasl. a § 610 a nasl. Obchodného zákonníka.
 2. Odosielateľ zásielky je povinný odovzdať dopravcovi zásielku v stave spôsobilom prepravy a v stave, aby mohol byť dopravcom riadne zabezpečený proti posunu. Zásielka musí byť uspôsobená tak, aby pri riadnom nakladaní na ostatný spolu prepravovaný náklad nemohla spôsobiť žiadne škody.
 3. Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1, môže dopravca jej prijatie odmietnuť, zbytočný príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času je odosielateľ povinný uhradiť. Ak je možné nedostatky zásielky odstrániť bez väčších výdavkov, tak je dopravca oprávnený, ale nie je povinný tieto nedostatky na náklady odosielateľa zásielky odstrániť.
 4. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody, spôsobené osobám, na prevádzkových prostriedkoch, alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, vzniknuté z tohto dôvodu, iba ak by závada bola zjavná, lebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemá k tomu výhrady.
 5. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu, alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady  a ďalšie úradné konania, vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada.
 6. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania, alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladom liste.

Článok 5

Vylúčenie z prepravy

 1. Preprava sa vykonáva s vylúčením nasledovných vecí:
 2. a)    nebezpečných odpadov,
 3. b)    nebezpečných vecí,
 4. c)    tekutých materiálov,
 5. d)    živých zvierat,
 6. e)    skaziteľných potravín.

Článok 6

Osobitné povinnosti odosielateľa a prijímateľa  a dopravcu

 1. Objednávateľ sa zaväzuje určiť osobu oprávnenú podpisovať za neho denné záznamy o prevádzke motorového vozidla, prípadne v objednávke alebo zmluve uvedie, že tieto denné záznamy platia aj bez potvrdenia z jeho strany.
 2. Odosielatelia zásielok a prijímatelia zásielok pri opakujúcich sa prepravách z rovnakého miesta nakládky alebo na rovnaké miesto vykládky zabezpečia podmienky pre bezpečnosť práce a zdravia pri práci pri týchto úkonoch. Zabezpečia, aby sa nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia udržiavali v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zabezpečiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných na jazdu vozidiel vrátane neverejných príchodových ciest a ich udržiavanie v bezpečne zjazdnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk. Na stálych pracoviskách s veľkým rozsahom ložných operácií sa zriadia nákladové a výkladové rampy a zabezpečí dostatok mechanizačných zariadení ako sú pásové dopravníky, drapáky, mechanizačné lopaty, vysávače, žeriavy, kladkostroje, vysokozdvižné vozíky a pod.

 

Článok 7

Nakládka, vykládka, nakladacie práce na vozidle

 1. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, uskutočňuje nakládku a vykládku odosielateľ a prijímateľ. Pri nesprávnom uložení alebo nesprávnej fixácii zásielky môže vodič odmietnuť zahájiť prepravu až do odstránenia závady.

Článok 8

Hmotnosť zásielky, preťaženie

 1. Dopravca je zodpovedný za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej povolenej hmotnosti vozidla.
 2. Pri celovozovej preprave je za prípadné preťaženie zodpovedný odosielateľ. Ak sa zistí preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky alebo inými dôvodmi zo strany odosielateľa zásielky, tento znáša všetky škody a náklady, ktoré dopravcovi vzniknú z dôvodu preťaženia vozidla. Ak sa zistí preťaženie vozidla zavinené odosielateľom zásielky v mieste odoslania, tak musí odosielateľ zásielky vykonať vyloženie nadváhy. Ak sa nevyhovie požiadavke dopravcu na vyloženie nadváhy, alebo sa zistí preťaženie vozidla z dôvodov na strane odosielateľa zásielky až počas prepravy, tak sa vykoná vyloženie nadváhy na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky, alebo všetky náklady spojené s prepravou preťaženého vozidla znáša odosielateľ.
 3. O vyložení nadváhy, ktoré vykonal dopravca, je potrebné odosielateľa zásielky v každom prípade informovať a zaznamenať to do prepravného listu.
 4. Ak sa v prípade podľa ods. 2 vykoná vyloženie nadváhy, ďalšia preprava vyloženej nadváhy podlieha novej prepravnej zmluve.

Článok 9

Čas čakania

 1. Pre čas čakania sa počíta dohodnutá náhrada. Za čas čakania sa považuje čas od pristavenia vozidla k nakládke alebo vykládke až do ukončenia nakládky alebo vykládky a odovzdanie potrebných dokumentov vodičovi odosielateľom.
 2. Za každých začatých 15 min. je dopravca oprávnený účtovať zadávateľovi prepravy poplatok podľa cenníka platného pre autodomiešavač a nákladné vozidlá.. Ďalej zodpovedá zadávateľ prepravy za výšku škody spôsobenú dopravcovi neskorým naložením alebo vyložením zásielky.

Článok 10

Prekážky prepravy a dodania

 1. Ak nastanú prekážky prepravy zásielky, ktoré je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou prepravou, tak sa zásielka prepraví na základe dohody s odosielateľom prijímateľovi zásielky obchádzkovou trasou alebo náhradnou prepravou. Zvýšené dovozné podľa skutočne vykonanej prepravy môže byť účtované len keď sa zásielka prepravuje cez obchádzkovú trasu a táto bola s odosielateľom zásielky dohodnutá.
 2. Vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých je začiatok alebo pokračovanie prepravy dočasne alebo trvalo zamedzené, musí dopravca odosielateľa zásielky požiadať o pokyn. Odosielateľ zásielky môže v tomto prípade od zmluvy odstúpiť. Ak na strane dopravcu nie je zavinenie prekážky, tak má nárok na dovozné za ubehnutú trasu a iné poplatky za vykonané vedľajšie a iné úkony.
 3. Ak nedá odosielateľ zásielky v priebehu primeraného termínu žiadny splniteľný pokyn, dopravca zásielku uskladní. Od časového bodu odoslania odosielateľ zásielky hradí náklady za skladné a zdržné.
 4. Ak je odstránená prekážka v preprave pred príchodom pokynu odosielateľa, tak sa zásielka dopraví na miesto určenia bez toho, aby sa čakalo na pokyny.Odosielateľa zásielky je potrebné o tomto upovedomiť.
 5. Ak nie je po príchode zásielky na mieste určenia prijímateľ zásielky zastihnuteľný, alebo odmietne prijatie, tak dopravca musí neodkladne odosielateľa zásielky o príčine prekážky upovedomiť a vyžiadať si jeho pokyn. Odosielateľ môže zápisom v prepravnom liste požadovať, že má byť na svoje náklady, faxom alebo telefonicky informovaný o prekážke dodania, alebo že zásielka má byť v takomto prípade dodaná v mieste určenia inému prijímateľovi, ako je uvedený v prepravnom liste.Odosielateľ zásielky môže zmocniť v prepravnom liste k udeľovaniu pokynov aj tretiu osobu a nariadiť, že dopravca musí túto poverenú osobu bezprostredne informovať a vyžiadať si jej pokyn.
 6. Ak nie je možné odosielateľa zásielky alebo zmocnenca uvedeného v prepravnom liste informovať, alebo ak odosielateľ alebo zmocnenec s udelením pokynu otáľa alebo je pokyn nevykonateľný, tak môže byť zásielka desponovaná v sklade na nebezpečie a náklady odosielateľa zásielky.
 7. Ak bola odstránená prekážka dodania, bez toho, aby prišiel iný pokyn odosielateľa zásielky alebo jeho zmocnenca, pokiaľ mu už bola prekážka oznámená, je potrebné o tom odosielateľa zásielky informovať.

Článok 11

Zodpovednosť dopravcu

 1. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej vydania príjemcovi, pokiaľ ju nemohol odvrátiť pri vynaložení maximálneho úsilia a odbornej starostlivosti.
 2. Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty zavinil oprávnený, príkaz oprávneného, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastnou chybou alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ktorých následky odstrániť nie je v jeho moci.
 3. Za škodu na zásielke nezodpovedá dopravca, ak preukáže, že bola spôsobená :
 4. a)    odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,
 5. b)    vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku, alebo
 6. c)    vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný alebo náložný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná. Ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.

Na takto vzniknutých škodách je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.Pokiaľ sa jedná o medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu pokiaľ nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia dopravcom v dobrom zjavnom  stave a že počet kusov, ich      značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste.

 1. Dopravca je povinný urýchlene podať správu odosielateľovi o škode na zásielke vzniknutej          počas prepravy do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na jej        vydanie dopravcovi je povinný túto správu odovzdať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za             škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

Pri strate alebo zničení zásielky dopravca je povinný nahradiť jej cenu, ktorú mala zásielka           v čase jej odovzdania na prepravu.

 1. Príjemca, ak zistí celkovú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky alebo to tvrdí t          en, kto má dispozičné právo je potrebné o tom bezodkladne vyhotoviť zápis.

Pri nárokoch na náhradu škodu je potrebné podať z miesta nároku potrebné doklady o                  príčine a výške škody – najmä nákladný list. Pre stanovenie výšky škody je potrebné, aby      poškodený predložil faktúry, ak sú k dispozícii, ako aj výpočet výšky škody a iné doklady           dokazujúce nárok na náhradu.

Ostatné rieši Reklamačný poriadok dopravcu.

 1. Pokiaľ nie je možné zásielku dodať prijímateľovi ani vrátiť odosielateľovi dopravca je     oprávnený zásielku zlikvidovať.

O zamýšľanej likvidácii musí dopravca neodkladne a písomne upovedomiť vlastníka       zásielky. Dopravca k likvidácii prikročí po uplynutí 5-ich dní odo dňa doručenia písomného         upovedomenia. Zásielku, ktorú vzhľadom na jej povahu a stav nemožno uskladniť (rýchlo sa        kaziacu, a pod.) dopravca môže podľa jej stavu likvidovať i v kratšej dobe.

O likvidácii zásielky dopravca spíše zápisnicu a upovedomí o tom odosielateľa aj           prijímateľa zásielky. Z výťažku likvidácie sa prednostne uhradia náklady dopravcovi             plynúce zo zmluvy o preprave veci, prípadný zvyšok výťažku vydá oprávnenému. Pre      premlčanie nárokov z likvidácie sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho a             Obchodného zákonníka.

 

Článok 12

Prepravné listiny

 1. Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Riadne vyplnenú prepravnú listinu je povinný odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky poskytnúť dopravcovi a po zapísaní dopravcom /napr. do nákladného listu/ ich podpisom potvrdiť alebo sa dopravca môže na prepravnej listine dohodnúť inak.
 2. Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi spolu so zásielkou, ak nebolo dohodnuté inak.
 3. Prepravnou listinou v cestnej nákladnej doprave je:
 4. a) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam
 5. b) nákladný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom
 6. d) denný záznam o prevádzke vozidla – STAZ-ka

 

 1. Prepravná listina – denný záznam o prevádzke vozidla musí obsahovať najmenej tieto údaje:
 2. a) názov – meno – odosielateľa a príjemcu
 3. b) obvyklé pomenovanie obsahu záýsielky a jej obalu
 4. c) počet kusov
 5. d) celkoú hmotnosť zásielky
 6. e) miesto nakládky a miesto vykládky
 7. f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom.
 8. Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný         odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre opakované prepravy z     toho istého miesta nakládky na rovnaké miesto vykládky a pre opakované prepravy pre toho           istého odosielateľa opakujúce sa za zásadne rovnakých podmienok, ako aj prepravy vo           vnútri závodov a obvodov stavenísk môže odosielateľ dohodnúť použitie jednej prepravnej             listiny pre celú smenu vozidla . Predpokladom dohody je, že odosielateľ zaisté vhodným   spôsobom kontrolu jednotlivých prepráv. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje        prepravnej listiny zjednodušené.
 9. Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.

 

Článok 13

Ako postupovať v prípade nehody a iných mimoriadnych udalostí

 1. Postup pri dopravných nehodách a likvidácia následkov je závislá na rozsahu nehody, t.j. na stupni poškodnia vlastného vozidla a prípadných ďalích vozidiel iných účastníkov nehody, poškodenia iného majetku (cestného zariadenia a pod.) a hlavne na zranení osôb a ich schopnosti jednať bezprostredne po nehode spôsobom, ktorý zodpovedá stavu vecí po nehode.
 2. Ak bolo nevyhnutné kvôli vyprosteniu zranených osôb pohybovať po nehode s vozidlami, je nutné zaistiť stopy konečného postavenia vozidiel po nehode a zapísať si mená a adresy svedkov nehody, prípadne evidenčné čísla ich vozidiel.
 3. Postup vodiča, resp. posádky vozidla, ktorá sa zúčastnila dopravnej nehody vychádza z § 50 Zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komu nikáciách v znení neskorších predpisov. Základnou povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody je:
 4. a) bezodkladne zastaviť vozidlo
 5. b) zdržať sa požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovejlátky po nehode v čase,   keď by bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkoholický nápoj

           alebo užil inú návykovú látku.

 1. Povinnosti účastníka dopravnej nehody sú nsledovné:
 2. a) vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody
 3. b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a    bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc
 4. c) vykonať potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou   nehodou
 5. d) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel hromadnej prepravy               osôb
 6. e) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody
 7. f) bezodkladne a pokiaľ možno na mieste upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola pri nehode spôsobená hmotná škoda a oznámiť im svoje osobné údaje, a ak to nie je možné, oznámiť       ich prostredníctvom policajného zboru nemusí to oznámiť, ak bola spôsobená škoda na          vozidle vrátane prepravovaných vecí a účastníkom dopravnej nehody je jeho vodič, ktorý               je spôsobilý takého upovedomenie vykonať.

           

 1. Ak pri dopravnej nehode došlo k usmteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu   cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné látky alebo ak na       niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných veci alebo na inom majetku      vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca        odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom , účastník dopravnje   nehody je povinný:
 2. a) ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi
 3. b) zotrvať na mieste dopravnej nehody až po príchod policajta alebo sa na toto miesto               bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení dopravnej          nehody
 4. c) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä                          premiestnenia vozidiel. Ak sa situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou musí zmeniť,              najmä ak je to potrebné na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej osoby, alebo na obnovenie               premávky predovšetkým vozidiel hromadnej prepravy osôb, účastník dopravnej nehody je    povinný vyznačiť situáciu a stopy.
 5. Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla výšku ustanovenú v odseku 5,        účastníci dopravnej nehody sú povinní postupovať podľa odseku 5, len ak sa výslovne      nedohodlo inak.
 6. Posádka je náležite poučená ako postupovať v prípade požiaru vozidla. Vozidlá sú vybavené predpísanými hasiacimi prístrojmi.
 7. Dopravca má v prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie jeho vozidlami povinnosť bez meškania odstrániť znečistenie alebo poškodenia a uviesť komunikáciu do pôvodného        stavu. Ak odstránenie znečistenia alebo poškodenia nie je v jeho možnostiach, je povinný to             nahlásiť správcovi komunikácie a uhradiť mu následné náklady spojené s odstránením       znečistenia a s uvedením do pôvodného stavu.

 

Článok 14

Platnosť prepravného poriadku

Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom vydania licencie, t. j. dňom 21. 3 2017. Každý prepravca – objednávateľ prepravy je povinný pred podpisom Zmluvy o preprave vecí sa s týmto poriadkom oboznámiť.

 

V Žiline 21.3 2017

 

Peter Gaštan

konateľ spoločnosti